AEDSupermarkt.nl

YOUR SLOGAN HERE

Leveringsvoorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, levering en overeenkomst tot het leveren van diensten tussen AEDSupermarkt.nl en haar wederpartijen. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.


Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

 1. De door AEDSupermarkt.nl gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en AEDSupermarkt.nl behoudt het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AEDSupermarkt.nl. AEDSupermarkt.nl is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AEDSupermarkt.nl dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Levertijd

 1. Levertijden worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.


Artikel 4. Oplevering, goedkeuring

 1. Alle verrichte werkzaamheden of gedeelten daarvan worden geacht te zijn opgeleverd nadat zij geheel compleet zijn uitgevoerd en aan de wederpartij daarvan mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de wederpartij binnen acht dagen na voormelde oplevering schriftelijk en met gegronde argumenten bericht geeft waarom zij met de oplevering niet akkoord gaat. In dat geval zal AEDSupermarkt.nl in de gelegenheid worden gesteld de geconstateerde fouten, gebreken en afwijkingen alsnog te corrigeren.
 2. Indien AEDSupermarkt.nl de klacht gegrond oordeelt zal deze de wederpartij schadeloos stellen in geld dan wel tot herstel dan wel tot vervangende levering overgaan, dit naar keuze van AEDSupermarkt.nl.
 3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.


Artikel 5. Prijzen

 1. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten en/of nabestellingen.
 3. Na overeenkomst van een prijs is AEDSupermarkt.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien de prijsstijging het gevolg is van verhoging van de materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen en/of omzetbelasting. Indien de prijsverhoging meer dan 15 % bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 6. Betalingen

 1. Betalingen dienen vooruit, d.m.v. iDEAL te geschieden, wanneer anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij automatisch in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is AEDSupermarkt.nl, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig, in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen jegens AEDSupermarkt.nl na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij daartoe des gevraagd voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door AEDSupermarkt.nl te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft AEDSupermarkt.nl het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 7. Incassokosten

 1. Buiten de hoofdsom en rente komen eveneens alle door AEDSupermarkt.nl te maken buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij; deze buitenrechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom en rente met een minimum van € 150,--.
 2. Indien AEDSupermarkt.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van de wederpartij.


Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhindert en die AEDsupermarkt.nl bij aangaan van de overeenkomst niet had kunnen voorzien. Hieronder zullen mede zijn begrepen: een algemeen gebrek aan materialen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, ziekte, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan AEDSupermarkt.nl afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. AEDSupermarkt.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat AEDSupermarkt.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AEDSupermarkt.nl niet mogelijk is, langer duurt dan 60 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien AEDSupermarkt.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling terzake van enige overeenkomst tot levering van zaken c.q. het verrichten van diensten heeft verricht, alsmede indien zij in gebreke blijft enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen, blijven alle geleverde zaken het eigendom van AEDSupermarkt.nl.


Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen AEDSupermarkt.nl en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
statement-gratis-verzending
statement-snelle-levering
statement-klanter-service

Betalen van uw bestelling

U kunt uw bestelling op verschillende manieren aan ons betalen.

Naast betaling met iDeal kunt u het te betalen bedrag ook zelf overboeken via uw bank.  

iDEAL-Payoff-2-klein

 

 

 

Neemt contact met ons op

AEDsupermarkt.nl

Tel: 0318 - 507 506

info@aedsupermarkt.nl

Middelbuurtseweg 5d
3903LB Veenendaal

Bank: NL88RABO0134225325

Klanten Service